Grape Kush Logo
Grape Kush
HybridTHC 13.4% CBD 0.6%