Cali Kush (California Kush, Kali Kush) Logo
Cali Kush (California Kush, Kali Kush)
HybridTHC 17% CBD 1%