Lemon Kush (Cali Lemon Kush) Logo
Lemon Kush (Cali Lemon Kush)
HybridTHC 22% CBD 4%