Purple Afghan Kush Logo
Purple Afghan Kush
IndicaTHC 17% CBD 0.2%