Pure Kush (PK) Logo
Pure Kush (PK)
HybridTHC 22% CBD 0.3%