Chemdawg (91 Chemdog, Chemdog 91) Logo
Chemdawg (91 Chemdog, Chemdog 91)
Hybrid 50/50THC Dominant