Khalifa Kush (Wiz Khalifa Kush, KK) Logo
Khalifa Kush (Wiz Khalifa Kush, KK)
HybridTHC 23% CBD 2%
User Score
4.6/5
based on 37 reviews
Submit review