Royal Kush Logo
Royal Kush
HybridTHC 23.2% CBD 0.7%