Ghost OG (Ghost OG Kush) Logo
Ghost OG (Ghost OG Kush)
Hybrid 50/50CBD Dominant